Chúng tôi là ai

Địa chỉ website của chúng tôi là: https://digital-marketing.vn.

Dữ liệu chúng tôi thu thập

Bình luận

Khi bạn để lại bình luận trên các bài viết của website chúng tôi có toàn quyền cho phép bình luận được chấp nhận hay không. Ngoài ra chúng tôi sử dụng các công cụ cần thiết để kiểm tra bình luận có mang tính spam hay không.

Khi để lại bình luận chúng tôi sẽ yêu cầu bạn để lại các thông tin cá nhân. Các thông tin bắt buộc như tên và địa chỉ email. Sau khi xác nhận bình luận của bạn là hợp lệ không vi phạm bất cứ quy định nào chúng tôi sẽ cho xuất bản bình luận trên website của chúng tôi.

Thông tin các nhân

Các thông tin cá nhân khi bạn đăng khi theo dõi các bản tin trên website. Hoặc các bình luận bạn để lại chung cấp thông tin.

Ngoài ra là các yêu cầu bạn gửi các thông tin hợp tác trực tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đều có thể thu thập thông tin của bạn.

Lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích hoặc các mục đích nào đều sẽ không được giữ lại lâu hơn cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó.

 • Bất kể các quy định khác của Mục G này, chúng tôi vẫn sẽ giữ lại các tài liệu (bao gồm cả các tài liệu điện tử) có chứa dữ liệu cá nhân đến mức độ mà chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo pháp luật;
 • Nếu chúng tôi tin rằng các tài liệu đó có thể liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang hoặc có thể diễn ra; và
 • Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm việc cung cấp thông tin cho người khác với mục đích phòng chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng).

 Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi thông qua website của chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích được xác định trong chính sách này hoặc trên các trang có liên quan của website. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những việc sau đây:

 • Quản trị website và công việc của chúng tôi;
 • Cá nhân hóa website của chúng tôi cho bạn;
 • Cho phép bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn trên website của chúng tôi;
 • Gửi cho bạn sản phẩm được mua thông qua website của chúng tôi;
 • Cung cấp các dịch vụ được mua thông qua website của chúng tôi;
 • Gửi các báo cáo, hóa đơn, nhắc nhở thanh toán cho bạn và thu các khoản thanh toán từ bạn;
 • Gửi cho bạn các thông tin thương mại không phải tiếp thị;
 • Gửi cho bạn các thông báo qua email mà bạn đã yêu cầu cụ thể;
 • Gửi cho bạn bản tin của chúng tôi qua email, nếu bạn đã yêu cầu nó (bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn không có nhu cầu nhận bản tin nữa);
 • Gửi cho bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi hoặc doanh nghiệp của các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn quan tâm qua đường bưu điện, nơi bạn đã đồng ý cụ thể về điều này, hoặc bằng email hay công nghệ tương tự (bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn không có nhu cầu nhận các thông tin tiếp thị nữa);
 • Cung cấp cho các bên thứ ba thông tin thống kê về người dùng của chúng tôi (nhưng các bên thứ ba đó sẽ không thể nhận dạng bất kỳ người dùng cá nhân nào từ thông tin đó);

Nếu bạn gửi thông tin cá nhân để đăng lên website của chúng tôi, chúng tôi sẽ công khai hoặc sử dụng thông tin đó theo sự cho phép mà bạn cấp cho chúng tôi.

Các cài đặt riêng tư của bạn có thể được sử dụng để giới hạn việc công khai thông tin của bạn trên website của chúng tôi và có thể được điều chỉnh bằng các kiểm soát quyền riêng tư trên website.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào để họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác tiếp thị trực tiếp nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Quyền của bạn

Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn; việc cung cấp thông tin đó sẽ phải tuân theo các điều sau:

Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi vào bất cứ lúc nào không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

Trên thực tế, bạn thường sẽ đồng ý trước một cách rõ ràng với việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị, hoặc chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.